Äldrenämnden

Äldrenämnden verkar för att äldre, så långt som möjligt, kan leva ett självständigt liv i den egna bostaden. När en person inte längre kan vårdas i den egna bostaden, skall särskilda boendeformer med individuell omsorg och vård erbjudas.

Äldrenämnden sammanträder en gång i månaden, oftast en onsdag. Sammanträdena är offentliga. Möteslokalen varierar.

Mötestider

Äldrenämndens ledamöter i förtroendemannaregistret

Protokoll och kallelser äldrenämnden

Kommunalt Pensionärsråd (KPR)

Kommunala pensionärsrådet är ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och de organisationer som företräder pensionärer.

Speciellt angelägna frågor är vård och omsorg, boende, kultur och fritidsfrågor, stadsplanering, kommunikation och gemensamma frågor med landstinget och andra myndigheter.

Kommunala Pensionärsrådets ledamöter

Protokoll Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådets Reglemente, 23 kB pdf 

Kommunala pensionärsrådet är administrativt knutet till äldrenämnden. Du som är äldre eller Du som är anhörig/närstående och har synpunkter och förslag kontakta din förening eller äldreförvaltningen:

Sirpa Hjelm, kvalitetsutvecklare
Telefon: 0455-30 38 55