Skolfrågorna för barn och ungdomar mellan 0-20 år finns samlade inom Kunskapsnämndens hatt. Vi har förskolor och pedagogisk omsorg för de mindre barnen, grundskolan som är obligatorisk och gymnasieskolan. Jag brukar säga att vi har ansvar för alla barn oavsett i vilken verksamhet de befinner sig i, oavsett om det är kommunen som är huvudman eller någon annan. Det kommunala uppföljningsansvaret upp till 25 år har vi dock lämnat över till Arbetsmarknadsnämnden. Här finns ett gränssnitt som vi måste arbeta vidare med.

Inom Kunskapsnämnden så har vi haft en turbulent tid. Genom att det var verksamheter som slogs ihop så har förvaltningen genomgått en stor omorganisation. Samtidigt så har vi gått igenom Skolinspektionens nålsöga. Under 2015 genomfördes en stor granskning av verksamheten där de pekade på ett antal verksamheter som vi var tvingade att åtgärda för att inte få vite. Många av dessa hade vi redan uppmärksammat i valet och fått med i budgeten för 2015 och även 2016. Det handlar om elevhälsan, handledning på modersmålet, fördelningssystemet och kvalitetsarbetet. Men det som förvånade mig mest var anmärkningarna på Skolbiblioteken. När de väl var klara så kom Arbetsmiljöverket i våras och inspekterade våra lokaler, resultatet kommer i höst.

Mitt i detta arbete kom det många nya barn och ungdomar till Karlskrona, dels har vi många som flyttar in till kommunen och dels har vi många nyanlända som kommit till kommunen och som har ställt stora krav på verksamheten. Alla ska erbjudas skolgång inom en månad. Detta har vi arbetat hårt med men Välkomsten, mottagningsenheten för våra nyanlända barn på grundskolan byggdes för 50 barn per år men nu passerar 300, om det nu räcker.

Enligt den nya lagstiftningen som trädde ikraft vid årsskiftet ska det ske en kartläggning i tre steg och möjligheten att ha förberedelseklass införts. I de två första kartläggningarna får barnen möjlighet att visa vad de kan, tala om vad de har för skolbakgrund och får möjlighet att lära sig lite svenska innan de får en skol- och klassplacering, där det tredje steget ska genomföras och som handlar om ämneskunskap. När det gäller gymnasieskolan så tas de elever emot som ej har klarat svenskan på grundskolan på Fischerströmska gymnasiet. Även där flaggade rektorn på att det började bli fullt i höstas och vi kommer nu i september få nya lokaler som komplement. Vid skolstarten nu så var det 300 fler elever som började där än föregående år. Eftersom våra skolor har fyllt sina klasser så erbjöds nya elever under våren att gå i skolan Kättilsmåla och Jändel oavsett var du kommer ifrån. Vi ser att så 2 (2)

kommer det att bli även under hösten och det kommer att variera lite beroende på hur klassammansättningarna ser ut.

Nu när vi sjösatt den nya organisationen har vi förstärkt elevhälsan och varje skolområde har en psykolog och två kuratorer knutna till sig. De har också en utbildad skolbibliotekarie i varje skolområde som ska bygga upp kunskapen om skolbiblioteken och se till att verksamheten fungerar på våra skolor. Vi vill också ha en IKT-pedagog knutet till varje område. Vi har en enhet för modersmålsundervisning och handledning på modersmålet som arbetar med alla skolor där behov finns. Vi har tagit fram ett nytt fördelningssystem och på så vis skapat förutsättningar att ekonomiskt kunna bedriva verksamhet på alla de skolor som vi har beslutat ska finnas i kommunens regi. Vi har också byggt upp en rutin för kvalitetskommissionens arbete så att vi ska få kvalitetsarbetet att fungera bättre med återkoppling till nämnden i februari inför att budgetarbetet påbörjas.

Vårt uppdrag är att alla barn ska ges förutsättning att klara skolan och vi jobbar alla hårt för att erbjuda en skola i toppklass.

Chatarina Holmberg

Kunskapsnämndens ordförande